Najčistejšie ovzdušie na Slovensku

Spoločnosť IQAir založená v Švajčiarsku pravidelne vydáva správy o kvalite ovzdušia na celom svete prostredníctvom informačnej platformy AirVisual. Správa o kvalite ovzdušia vo svete sa zameriava na znečisťujúcu látku PM2,5 a je zostavená v súlade s limitnými hodnotami stanovenými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Okrem toho spoločnosť ponúka aj interaktívne mapy s aktuálnou kvalitou ovzdušia po celom svete a zoradenie krajín a miest podľa stavu kvality ovzdušia.

WHO pravidelne vydáva usmernenia o kvalite ovzdušia zamerané na zdravie, aby pomohla vládam a občianskej spoločnosti znížiť vystavenie ľudí znečisteniu ovzdušia a jeho negatívnym vplyvom.

Usmernenia boli naposledy zverejnené v roku 2021 a boli sprísnené na základe nových poznatkov o vplyve znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí. V tabuľke sú uvedené porovnania limitných hodnôt znečisťujúcich látok podľa vyhlášky MŽP SR a usmernení WHO.

Ak sa pozrieme len na Slovenska, najčistejšie ovzdušie je podľa správy v Poprade s priemernou hodnotou 8,3 μg/m3 PM2,5 za rok 2021

Naopak, najhoršiu kvalitu ovzdušia v roku 2021 mali Košice s priemernou hodnotou 20,3 μg/m3, Žilina so 17,7 μg/m3 a Prešov s 16,9 μg/m3.

Aj keď sú tieto hodnoty v porovnaní s inými krajinami relatívne nízke, stále prekračujú limitné hodnoty dané Svetovou zdravotníckou organizáciou. Podľa usmernení WHO by ideálna hodnota PM2,5 v ovzduší nemala presiahnuť 10 μg/m3 za rok.

Niektoré z kľúčových zistení zo správy o kvalite ovzdušia vo svete 2021:

  • Najväčší počet miest s kritickou úrovňou znečistenia PM2,5 boli v Ázii, najmä v Indii a Číne.
  • Najčistejšie ovzdušie bolo zistené v mestách v Austrálii, Novom Zélande a na Islande.
  • Najväčší pokles koncentrácie PM2,5 bol zaznamenaný v mestách v USA a Kanade.
  • Najhoršie hodnoty kvality ovzdušia boli zaznamenané v mestách s vysokou mierou dopravy, výroby a spaľovania fosílnych palív.

Správa o kvalite ovzdušia vo svete 2021 ukazuje, že je potrebné viac investovať do riešení znečistenia ovzdušia a ochrany zdravia ľudí. Je dôležité vlády a korporácie motivovať k zavedeniu efektívnych opatrení na zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia a zlepšenie kvality ovzdušia v mestách po celom svete.

Znečistenie ovzdušia je vážnym problémom, ktorý má negatívny vplyv na naše zdravie. Vysoké hladiny znečisťujúcich látok v ovzduší totiž môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako sú ochorenia dýchacích ciest, srdcovo-cievne ochorenia, ale aj rakovina. Preto je dôležité zabezpečiť čisté ovzdušie a podporovať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, ako sú napríklad podpora ekologických dopravných prostriedkov alebo zavedenie obmedzení priemyslu vyprodukovávajúceho veľké množstvá škodlivín do ovzdušia.