Norma ISO

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá tvorbou noriem. Najznámejšou normou je norma ISO 9001, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia kvality. V súčasnosti sa však v praxi používa viacero systémových noriem.

Systém riadenia kvality sa začal vyvíjať v 20. rokoch minulého storočia s rozšírením sériovej výroby. Vyžadovalo sa zavedenie systému, ktorý by udržal nemennú kvalitu výroby bez toho, aby bol každý výrobok testovaný. Prvé zásady boli zverejnené po druhej svetovej vojne, ale prístup k nim sa líšil v závislosti od oblasti (USA, Európa, Japonsko) a od jednotlivých korporácií.

Norma ISO 9001, ktorá sa stala najrozšírenejšou normou, má svoj pôvod vo Veľkej Británii v 80. rokoch. Potom sa rozšírila po celej Európe a vytvorila tradíciu overovania jej plnenia nezávislými certifikačnými spoločnosťami. V roku 2000 pochádzalo viac ako 60% certifikovaných spoločností z Európy, ale dnes väčšina certifikátov patrí spoločnostiam z Ázie.

Norma ISO stanovuje jednoduchú zásadu, v rámci ktorej vedenie spoločnosti stanovuje svoje ciele a plány v oblasti kvality produkcie a postupne ich realizuje prostredníctvom nastavených procesov. Účinnosť týchto procesov sa meria a monitoruje, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa tiež zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, procesmi komunikácie so zákazníkmi, hodnotením dodávateľov, meraním výkonnosti procesov a internými auditmi za účelom získania spätnej väzby.

Pre organizáciu má plnenie normy ISO mnoho prínosov. Medzi ne patrí udržiavanie stálej vysokej úrovne výrobného procesu a tým aj stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a výrobkov zákazníkom. Ďalším prínosom je možnosť optimalizovať náklady prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, zníženia nákladov na nekvalitné výrobky, úspory surovín, energie a ďalších zdrojov. Plnenie normy ISO tiež prispieva k lepšej komunikácii vo vnútri organizácie a k väčšej spokojnosti zamestnancov. Môže tiež zvýšiť dôveru zákazníkov v spoločnosť a zvýšiť jej konkurencieschopnosť na trhu.

Záverom je možné povedať, že norma ISO predstavuje užitočný nástroj pre organizácie, ktoré chcú zlepšiť svoju kvalitu a zvýšiť svoju efektivitu. Jej plnenie môže prispieť k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov, zlepšeniu komunikácie vo vnútri spoločnosti a zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu.