Poľovnícke skúšky

Ako sa stať poľovníkom?

Prvé čo si človek pri písaní resp. čítaní kníh alebo najrôznejších článkov v novinách a časopisoch všimne a uvedomí je ich názov, titulok alebo označenie. V kontexte týchto úvah stojí za úvodné krátke zamyslenie-môže sa človek poľovníkom stať? Mnohí z nás budú iste rozumne oponovať-poľovníkom sa človek nemôže stať, ale ako poľovník sa musí narodiť. Pokiaľ by sme v sebe nemali ozajstnú úctu a lásku k prírode, nedokázala by nás strhnúť radosť z silnej a zdravej populácie zveri, potešenie z krásnych trofejí, či skutočná lovecká vášeň, nikdy by sme neboli ozajstnými poľovníkmi a v našich žilách by neprúdila „zelená krv". Pre niektorých z nás sú to už možno roky, keď sa inšpirovaní generáciou našich otcov či starých otcov poctivo pripravovali na skúšky z poľovníctva, iní z nás si ešte dobre pamätajú cestu, ktorú museli prejsť pri získavaní svojho vytúženého poľovného lístka. Skúsme si v skratke predstaviť aký je aktuálny postup a čo táto aktivita predstavuje v súčasnosti.

Cesta pre získanie poľovného lístka v súčasnosti môže byť pre zjednodušenie realizovaná prostredníctvom navštevovania špecifickej strednej odbornej školy alebo univerzity, ktorá umožňuje svojim absolventom získanie poľovného lístka resp. môže byť uskutočnená každým záujemcom individuálne na základe absolvovania kurzu pre získanie poľovného lístka. Skúsme sa bližšie pozrieť na druhú možnosť. Kurzy pre získanie poľovného lístka sú spravidla organizované v pravidelných intervaloch konkrétnymi pobočkami Obvodnej poľovníckej komory (OPK). Na kurz sa uchádzač prihlasuje individuálne prostredníctvom záväznej prihlášky, pri podaní prihlášky zároveň uvádza poľovnícke združenie resp. poľovnícku spoločnosť, kde bude vykonávať praktickú prípravu na kurz. Kurz sa vykonáva v zmysle skúšobného poriadku vyhlášky 344/2009 Z.z., po úspešnom ukončení kurzu nasleduje skúška z poľovníctva. Ceny za kurz sa aktuálne môžu rôzniť-potenciálni adepti môžu v prípade záujmu o kurz pozostávajúci z teoretickej prípravy, streleckej prípravy a záverečnej skúšky počítať so sumou cca 300-450 €.

Prvou dôležitou časťou kurzu je teoretická príprava kandidátov. Teoretická príprava pozostáva z najmenej 70 vyučovacích hodín, prednáša sa na nich učebná látka, stanovená ako nevyhnutná podľa skúšobných predmetov pre skúšky z poľovníctva. Ide napr. o poľovnícku osvetu, biológiu zveri, starostlivosť o zver a choroby zveri, poľovnícke strelectvo, poľovnícku kynológiu, oboznámenie uchádzačov s právnymi predpismi platnými na úseku poľovníctva, zásadami správneho manipulovania so zbraňou, základnými postupmi prvej pomoci pri strelných poraneniach a pod. Teoretická prípravu uchádzačov sa považuje za splnenú a absolvovanú pokiaľ kandidát úspešne absolvoval celkom aspoň 60 vyučovacích hodín, samozrejmosťou je ospravedlnená neúčasť v prípade objektívnych dôvodov. Úspešné absolvovanie teoretickej prípravy je zaznačené v oficiálnom zázname o príprave uchádzača.

Po úspešnom absolvovaní teoretickej prípravy nasleduje praktická príprava uchádzača vo zvolenom poľovnom združení alebo poľovnej spoločnosti. Minimálny rozsah praktickej prípravy je zákonom stanovený na 100 hod. v trvaní min. 12 mesiacov. Praktická príprava obnáša reálne zoznámenie sa kandidátov s praktickým výkonom poľovníctva-napr. pomoc pri starostlivosti o zver a jej kŕmení, pomoc pri nevyhnutných opravách a budovaní poľovníckych zariadení, pomoc pri organizovaní kynologických a streleckých podujatí, spoločných poľovačiek a pod. Úspešné absolvovanie praktickej prípravy priebežne potvrdzuje poľovnícky hospodár príslušného poľovného združenia resp. poľovnej spoločnosti do oficiálnych dokumentov uchádzača o poľovný lístok.

Dôležitou časťou celkovej prípravy uchádzača o poľovný lístok, na ktorú nemôžeme zabudnúť je strelecká príprava. Strelecká príprava obnáša strelecký výcvik s poľovnými zbraňami, skúška zo streľby z poľovníckych zbraní, teoretická a praktická skúška zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri strelných poraneniach.

Streleckú prípravu absolvujú kandidáti na schválených strelniciach po skončení teoretickej prípravy, spravidla pozostáva zo štyroch cvičení – dvakrát s guľovou a dvakrát s brokovou poľovnou zbraňou. Po absolvovaní výcviku nasleduje skúška zo streľby-minimálnou požiadavkou pre úspešné zvládnutie skúšky je zasiahnutie 3 terčov z 10 pri streľbe z brokovej zbrane a nastrieľanie aspoň 40 bodov zo 100 možných pri streľbe z guľovej poľovníckej zbrane. Zásady bezpečnej manipulácie a poskytovanie prvej pomoci hodnotí na skúške osobitne delegovaný inšpektor. Podobne ako pri teoretickej a praktickej príprave je jej úspešné absolvovanie zaznačené v oficiálnom zázname o príprave uchádzača.
Pokiaľ má kandidát úspešne zvládnutú teoretickú, praktickú a streleckú prípravu môže sa písomne prihlásiť na finálnu skúšku z poľovníctva.

Pre finálnu skúšku, ktorej absolvovanie je nutné pre získanie poľovného lístka platia zákonom stanovené pravidlá. Skúška sa v súčasnosti vykonáva počítačovou formou prostredníctvom portálu e-ducation.com , ktorý môže adept o zvládnutie skúšky využívať aj na svoju prípravu pred samotným absolvovaním skúšky. Cieľom skúšky je zistiť a zaručiť, že má uchádzač požadované vedomosti potrebné na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, overiť či ovláda právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, či ovláda poľovnícku zoológiu a biológiu zveri, poľovnícku kynológiu, či vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou, či ovláda zásady streľby z nej, či vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva. Termín realizácie skúšky sa adepti dozvedajú spravidla 15 dni pred jej realizáciou. Predpokladom pripustenia kandidátov na finálnu skúšku je samozrejme adekvátne zvládnutie teoretickej, praktickej a streleckej prípravy. Vekovým obmedzením pre absolvovanie skúšky z poľovníctva je minimálne dovŕšených 16 rokov konkrétneho uchádzača. Skúška je absolvovaná vo forme testu pozostávajúceho zo 70 kontrolných otázok, po 10 otázok z každého skúšobného predmetu, v zmysle teoretickej prípravy. Na zodpovedanie otázok má kandidát k dispozícii 120 minút. Skúška je vyhodnotená ako úspešne zvládnutá, ak uchádzač dosiahol zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostáva kandidát vysvedčenie, ktoré zároveň neskôr slúži ako oficiálny dokument potrebný pri predlžovaní platnosti poľovného lístka. Ak uchádzač na skúške neprospel, môže po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky požiadať o opravný termín. Ak aj na prvej oprave skúšky neprospel, môže po troch mesiacoch od konania prvej opravy skúšky požiadať o druhý opravný termín. Ak uchádzač neprospel ani pri druhom opravnom termíne, skúšku môže absolvovať až po opätovnom absolvovaní prípravy na skúšku.

Po úspešnom absolvovaní skúšky z poľovníctva môže vykonať uchádzač na základe žiadosti doplnkovú skúšku z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F ,ak ešte nie je držiteľom zbrojného preukazu. Poplatok za absolvovanie doplnkovej skúšky pre získanie zbrojného preukazu skupiny D na držanie zbraní a streliva na poľovné účely je 20 €. Miesto a čas konania skúška sa dozvie kandidát najneskôr 7 dní pred jej uskutočnením. Skúška prebieha pred trojčlennou komisiou, pozostáva z otázok tvorených právnymi predpismi aktuálnymi pre držanie zbraní a streliva, rozpoznávanie pojmov ako nutná obrana a krajná núdza, zásady správnej manipulácie so zbraňou a zásad prvej pomoci pri strelných poraneniach. Na základe úspešne zloženej doplnkovej skúšky môže kandidát požiadať o vydanie zbrojného preukazu.

Po predložení vysvedčenia o skúške z poľovníctva, príslušných fotografií, vyplnení požadovaných dokumentov, uhradení určených správnych poplatkov a poistenia môže kandidát získať svoj prvý poľovný lístok.

Absolvovaním prípravy, zložením poľovníckych skúšok a získaním poľovného lístka sa však pre kandidáta ešte nič nekončí, naopak všetko sa len začína. Je určite potrebných ešte veľa rokov, kým každý z uchádzačov získa praktické skúsenosti, ktoré každý poľovník potrebuje, aby bol úspešný, aby mohol s hrdosťou v srdci počúvať slová pri pasovaní za lovca zveri, aby ju dokázal nielen loviť, ale sa o ňu aj starať a adekvátne ju chrániť. Pre tých, ktorých však táto vášeň chytí či chytila za srdce sa však stane pasiou a nadšením na celý život.

Kvalitné poľovnícke potreby nájdete u nás v Roy.sk