Práva spotrebiteľa sú dôležité pre ochranu spotrebiteľov pred nekalými praktikami, zlého kvality výrobkov a služieb a iných formami nespravodlivosti v obchodovaní. Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, náhradu škody, uplatnenie reklamácie a ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov. Spotrebiteľ má tiež právo na vzdelávanie a informácie o výrobkoch a službách. Ak spotrebiteľ pociťuje nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, má právo na ochranu pred nimi.

Okrem toho, každý spotrebiteľ má právo na združovanie sa s inými spotrebiteľmi v združeniach na ochranu a presadzovanie svojich oprávnených záujmov. Združenia môžu uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov. Ak spotrebiteľovi boli porušené práva a povinnosti ustanovené zákonom, má právo na primerané finančné zadosťučinenie.

V prípade sporov má každý spotrebiteľ právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, aby rýchlo vyriešil svoj spor. Ak ide o cezhraničný spor, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne potrebnú adresu.

Orgány dozoru majú povinnosť zabezpečiť práva spotrebiteľov, ako aj informovať verejnosť o právach a povinnostiach spotrebiteľov. Tieto orgány by mali pravidelne zverejňovať rozhodnutia týkajúce sa ustanovení práv spotrebiteľov, aby sa každý spotrebiteľ mohol oboznámiť s týmito informáciami.

V prípade, že spotrebiteľ uplatní svoje práva a povinnosti v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, mal by byť chránený na súde pred porušiteľom. Spotrebiteľ by mal mať právo na primerané finančné zadosťučinenie od osoby, ktorá nespĺňa práva a povinnosti, ktoré boli ustanovené týmito zákonmi a predpismi.

 

(1) Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, možnosť uplatniť reklamáciu, náhradu škody, prístup k vzdelávaniu a informáciám, ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

(2) Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné rozhodnutia týkajúce sa ustanovení tohto zákona a ďalších predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má tiež právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia, pričom skutočné náklady spojené s vyhotovením kópie znáša spotrebiteľ.

(3) Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.

(4) Každý spotrebiteľ má právo združovať sa s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení, v súlade so zákonom, chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov.

(5) Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom na ochranu spotrebiteľa sa môže spotrebiteľ na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa zdržal protiprávneho konania a odstránil protiprávny stav, a to aj v prípade, že takéto konanie poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov. Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie zodpovedá.

(6) Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 
 www.roy.sk