Práva spotrebiteľa sú dôležité pre ochranu spotrebiteľov pred nekalými praktikami, zlého kvality výrobkov a služieb a iných formami nespravodlivosti v obchodovaní. Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, náhradu škody, uplatnenie reklamácie a ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov. Spotrebiteľ má tiež právo na vzdelávanie a informácie o výrobkoch a službách. Ak spotrebiteľ pociťuje nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, má právo na ochranu pred nimi.

Okrem toho, každý spotrebiteľ má právo na združovanie sa s inými spotrebiteľmi v združeniach na ochranu a presadzovanie svojich oprávnených záujmov. Združenia môžu uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov. Ak spotrebiteľovi boli porušené práva a povinnosti ustanovené zákonom, má právo na primerané finančné zadosťučinenie.

V prípade sporov má každý spotrebiteľ právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, aby rýchlo vyriešil svoj spor. Ak ide o cezhraničný spor, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne potrebnú adresu.

Orgány dozoru majú povinnosť zabezpečiť práva spotrebiteľov, ako aj informovať verejnosť o právach a povinnostiach spotrebiteľov. Tieto orgány by mali pravidelne zverejňovať rozhodnutia týkajúce sa ustanovení práv spotrebiteľov, aby sa každý spotrebiteľ mohol oboznámiť s týmito informáciami.

V prípade, že spotrebiteľ uplatní svoje práva a povinnosti v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, mal by byť chránený na súde pred porušiteľom. Spotrebiteľ by mal mať právo na primerané finančné zadosťučinenie od osoby, ktorá nespĺňa práva a povinnosti, ktoré boli ustanovené týmito zákonmi a predpismi.

 

www.roy.sk