Priemerná váha k výške závisí od mnohých faktorov, ako napríklad od pohlavia, veku, telesnej zloženia a genetických predispozícií. Všeobecne platí, že zdravá váha závisí od mnohých faktorov a neexistuje jedna ideálna váha pre určitú výšku.

Pre určenie, či je váha zdravá pre danú výšku, sa používa tzv. index telesnej hmotnosti (BMI). BMI sa počíta ako pomer hmotnosti (v kilogramoch) k druhému mocninou výšky (v metroch). Hodnota BMI sa potom porovnáva s tabuľkami, ktoré určujú, či je daná hmotnosť priemerná, nadpriemerná (nadváha alebo obezita) alebo podpriemerná.(podvýživená)

BMI = hmotnosť (kg) / (výška (m) x výška (m))

Pre príklad, ak má osoba výšku 1,75 metra a hmotnosť 70 kilogramov, môžeme vypočítať BMI nasledovne:

BMI = 70 / (1,75 x 1,75) = 22,9

V tomto prípade by hodnota BMI 22,9 bola považovaná za normálnu a zdravú pre túto výšku. Je dôležité však poznamenať, že BMI nie je vždy spoľahlivý indikátor zdravotného stavu a môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako napríklad telesným zložením, množstvom svalovej hmoty a podobne.